-ийн мэргэжлийн нийлүүлэгч
барилгын машин тоног төхөөрөмж

Үйлдвэрийн аялал

Баг

Үзэсгэлэн

Төслийн жишээ

Бангладеш дахь Sinovo гинжит кран

Саудын Араб дахь Sinovo өрмийн машин

Синово дахь Sinovo эргэдэг өрмийн машин

The Sinovo hydrostatic machine is in Bangladesh

Sinovo гидростатик машин нь Бангладешт байдаг

The Sinovo rotary rig is in Saudi Arabia (1)

Sinovo эргэдэг төхөөрөмж Саудын Арабт байдаг (1)

The Sinovo rotary rig is in Saudi Arabia (2)

Sinovo эргэдэг төхөөрөмж Саудын Арабт байдаг (2)

The Sinovo well rig is in Dr Congo (1)

Синово худгийн өрөмдлөг нь Доктор Конго улсад байдаг

TR180F rotary drilling rig in Bangladesh

TR180F эргэдэг өрөмдлөгийн машин Бангладешт

TR200D - Lebanon

TR200D - Ливан

TR250D - Lebanon

TR250D - Ливан